Изберете страница

Общи условия

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите условия, наричани по-долу за краткост „Условията“, са предназначени за регулиране на отношенията между МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик и администратор на информационния уебсайт: https://mte-bg.com/, наричан по-долу за краткост „Уебсайтът“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата https://www.mte-bg.com Преди да продължите Вашето посещение на този Уебсайт Ви молим да прочетете внимателно настоящия документ, който съдържа Условията за ползването на Уебсайта. С използването на уебсайта Вие приемате настоящите условия. Ако не ги приемате, моля да не използвате Уебсайта.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД , ЕИК 831641528.
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 28Б
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1750, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Mоллов 28Б; гр. Варна, 9000, ул. Бдин 21А.
4. Данни за кореспонденция: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 28Б, тел.: 02/ 971 20 61, електронна поща: info@mte-bg.com.
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България под ЕИК 831641528 Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия: Удостоверение № ІV-Р-Т/МИ 089/23.10.2007 г.
6. Надзорни органи:
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg
(г) Изпълнителна агенция по лекарствата, адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8, тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434, e-mail: bda@bda.bg, Интернет сайт: https://www.bda.bg/
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG831641528.

III. Общи Разпоредби

Чл. 3. Уебсайтът и услугите, предлагани чрез него, фукционират при правилата, описани в настоящитеУсловия.
Чл. 4. Въпреки че полага всички разумни усилия, за да осигури точността и пълнотата на публикуваната в този Уебсайт информация, Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Уебсайта, нито че последният не съдържа грешки.
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Уебсайта или до целия Уебсайт, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта.

IV. Характеристики на Услугата

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Уебсайта, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Уебсайта. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Уебсайта.
(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Уебсайта. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати / Изпращане. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Уебсайта. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Уебсайта (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(5) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(6) Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Уебсайта. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
(7) Доставчикът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на Уебсайта. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума /думи и да избере бутона / иконката за търсене или клавиш на клавиатурата Enter / Go. Уебсайтът ще изкара списък от резултати със страници / продукти намиращи се на Уебсайта и съдържащи търсената от Ползвателя дума / думи.
(8) Доставчикът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя. С поместването им в съответните обозначени секции, Ползвателя дава безвъзмездно съгласието си на Доставчика да използва, публикува и разпространява поместеното.
Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя на Уебсайта се осъществява след одобрение от Доставчика.
(9) Доставчикът предоставя възможност за стесняване / филтриране на резултатите за наличните на разглежданата страница продукти на база заложените към продуктите характеристики.

V. Права върху интелектуална собственост

Чл. 8. (1) Цялата информация, публикувана на Уебсайта, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, представлява интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния притежател на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им притежател, в случай че той е различен от Доставчика.
Чл. 9. Уебсайтът може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Уебсайта, както и нищо в настоящите Условия или останалото съдържание на Уебйсата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VI. Други Условия

Чл. 10. (1) Информацията и материалите, достъпни на Уебсайта (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на т Ползвателите на Уебсайтаа.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Уебсайта, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Уебсайта, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Уебсайта и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Уебсайта).
Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Условията не води до недействителност на целия договор.
Чл. 12. Настоящите Условия влизат в сила, считано от ……… г.
Чл. 13. Условията могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Условията влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 14. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Уебсайтаи информацията в негоПолзвателят изразява безусловното си съгласие с Условията и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.
Чл. 15. Интернет страницата обработва лични данни на физически лица и използва бисквитки. Повече информация можете да получите от Политиката за поверителност на следния линк https://mte-bg.com/politika-za-poveritelnost/, а с Политиката за бисквитки: https://mte-bg.com/politika-za-biskvitki/.
Чл. 16. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.